نتایج جستجو

متراژ

2200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

6,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1750 M

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

انگور

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4400 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

22,000,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

ساختمان

ندارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

1000 M

ساختمان

بدون مجوز

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

850 M

ساختمان

ندارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2700 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

1650 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2300 M

ساختمان

بامجوز

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4500 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4200 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1250 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2600 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1700 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

930 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

930 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1450 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1800 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4600 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

70,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

225,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

22200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

2250 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

6600 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

7,920,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

920 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1150 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6400 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

6,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6600 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2700 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1400 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بدون مجوز

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

940 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

940 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

1,680,000,000
جزئیات ملک

متراژ

15700 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3800 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2100 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4400 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

950 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

970 M

برای فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1400 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

5,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

22200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2250 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

1,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1240 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

800,000,100
جزئیات ملک

متراژ

7350 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1120 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8300 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

6,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

388 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

22000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

9000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2400 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4200 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بامجوز

برای فروش

3,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2544 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

1,760,000,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2544 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,170,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

11000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1400 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

450 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3300 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1113 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2650 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

43000 M

نوع ملک

باغ وباغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1700 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

12000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1650 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

1150 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1102 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

905 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1186 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

920 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1700 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1040 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4600 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

950 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1064 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1700 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

19000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

13 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

950 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1150 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2650 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

2400 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بدون مجوز

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2266 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1870 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

720 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2307 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

5,700,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود


@AmlakPaytakht2