نتایج جستجو

متراژ

3600 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1040 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3700 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1650 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3040 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

320,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6300 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

5,040,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4662 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

65,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4400 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2250 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

13000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1800 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

75,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2650 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4400 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1040 M

ساختمان

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

910 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1650 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1350 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

14388 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

10,071,600,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1400 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

420,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

1580 M

ساختمان

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4662 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

باغ

برای فروش

27,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1830 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2300 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2260 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1350 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2222 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

950 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4600 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1600 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1350 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1600 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5184 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,720,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

750 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1265 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1750 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1150 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

13000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

بدون مجوز

برای فروش

111,110,000
جزئیات ملک

متراژ

111 M

نوع ملک

زراعی

ساختمان

بامجوز

برای فروش

1
جزئیات ملک

متراژ

5000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

15000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1700 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1450 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

11385 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1250 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30800 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2364 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1800 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1077 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3300 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2364 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2100 M

برای فروش

360,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

2200

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6281 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

12,562,000,000
جزئیات ملک

متراژ

870 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

666 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4300 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3300 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

240 متر

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود


@AmlakPaytakht2