نتایج جستجو

زیربنا

400 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

470 M

تعداد خواب

3

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

420 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

332 M

تعداد خواب

0

ورودی

مشترک

برای فروش

4,260,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

4

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

585 M

تعداد خواب

0

برای فروش

60,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

3

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

700 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

225 M

تعداد خواب

2

ورودی

دوبلکس

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

2000 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

700 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

330 M

تعداد خواب

6

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

540 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

293 M

تعداد خواب

4

ورودی

از حیاط

پارکینگ

حیاط

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

117 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,350,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

0

برای فروش

45,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

210 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

570 M

تعداد خواب

7

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

0

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

3

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,900,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

540 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

140 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

420 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

120 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

4

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

330 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

حیاط

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

0

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

222 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

256 M

تعداد خواب

2

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

275 M

تعداد خواب

0

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

125 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

تعداد خواب

0

برای فروش

520,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

0

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

حیاط

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

268 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

360 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

تعداد خواب

3

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای فروش

19,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

پارکینگ

حیاط

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

220 M

تعداد خواب

0

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

حیاط

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

0

برای فروش

2,640,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

570 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

301 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

تعداد خواب

0

برای فروش

45,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

505 M

تعداد خواب

0

برای فروش

23,735,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

تعداد خواب

0

برای فروش

40,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

حیاط

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

140 M

تعداد خواب

0

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

حیاط

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

330 M

تعداد خواب

3

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

390 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

370 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

تعداد خواب

0

برای فروش

9,486,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

0

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

0

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

280 M

تعداد خواب

0

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

120 M

تعداد خواب

0

برای فروش

2,310,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

160 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

حیاط

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

275 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

918 M

تعداد خواب

0

برای فروش

36,720,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

0

برای فروش

2,250,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

2

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

505 M

تعداد خواب

0

برای فروش

17,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

170 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

0

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

10,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

310 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

6

ورودی

آپارتمانی

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

حیاط

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

تعداد خواب

5

ورودی

جدا

پارکینگ

4 پارکینگ

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

283 M

تعداد خواب

6

ورودی

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

375 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

158 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

3

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

پارکینگ

2 پارکینگ. روبروی ساختمان موقعیت پارک 4 خودرو

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

تعداد خواب

2

ورودی

از حیاط

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

385 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

700 M

تعداد خواب

6

ورودی

آپارتمانی

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

8

ورودی

راه جدا

پارکینگ

2 ماشین غیر از حیاط

برای فروش

10,260,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

1200 M

تعداد خواب

0

ورودی

2 مشترک - 1 جدا

برای فروش

50,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

130 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

305 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

230 M

تعداد خواب

3

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

4

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

190 M

تعداد خواب

2

ورودی

مجزا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

285 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

235 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

3

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,928,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

330 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

0

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

344 M

تعداد خواب

0

برای فروش

6,020,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

460 M

تعداد خواب

0

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

1200 M

تعداد خواب

0

برای فروش

40,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

0

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

370 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

سراسری

برای فروش

4,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

370 M

تعداد خواب

3

ورودی

دربست

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

0

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

170 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

سراسری

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

تعداد خواب

3

ورودی

قابل تفکیک

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

280 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

333 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

برای فروش

18,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود


@AmlakPaytakht2