نتایج جستجو

زیربنا

350 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

120 M

تعداد خواب

2

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

6

ورودی

مشترک

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

5

ورودی

مشترک و راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

420 M

تعداد خواب

4

ورودی

دربست

پارکینگ

حیاط

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

336 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

80 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

480 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

340 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

116 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای فروش

29,000,000
جزئیات ملک

متراژ

344 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

168 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

2

برای فروش

5,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

470 M

تعداد خواب

6

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

دربست

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

1200 M

تعداد خواب

0

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

380 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

286 M

تعداد خواب

4

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

3

ورودی

مشترک

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

630 M

تعداد خواب

8

ورودی

راه جدا

برای فروش

16,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

100 M

تعداد خواب

1

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

1

ورودی

دربست

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

220 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

3

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

24,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

560 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

140 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

235 M

تعداد خواب

3

ورودی

دربست

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

185 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,652,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

230 M

تعداد خواب

2

ورودی

از حیاط

پارکینگ

حیاط

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

حیاط

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

390 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

198 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

340 M

تعداد خواب

2

ورودی

دربست

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

650 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

520 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

برای فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

168 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

حیاط

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

0

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

160 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

420 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

420 M

تعداد خواب

6

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

370 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

713 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

225 M

تعداد خواب

0

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

284 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

3

ورودی

دربست

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

550 M

تعداد خواب

8

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

3

ورودی

دربست

پارکینگ

دارد

برای فروش

40,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

دربست

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

5

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

166 M

تعداد خواب

0

ورودی

دربست

برای فروش

35,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

1050 M

تعداد خواب

9

برای فروش

45,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,730,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

230 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

156 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

حیاط

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

2

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

4

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

14,800,000,004
جزئیات ملک

زیربنا

330 M

تعداد خواب

2

ورودی

آپارتمانی

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

370 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

550 M

تعداد خواب

5

ورودی

مشترک

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

256 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

6

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

تعداد خواب

3

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

394 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

2

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

0

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

428 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

85 M

تعداد خواب

1

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

520 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

309 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

284 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

140 M

تعداد خواب

3

ورودی

دربست

پارکینگ

حیاط

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

6

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

162 M

تعداد خواب

3

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

330 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

660 M

تعداد خواب

7

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,200,040,000
جزئیات ملک

زیربنا

310 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

310 M

تعداد خواب

4

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,240,000,000
جزئیات ملک

متراژ

280 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

600 M

تعداد خواب

6

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

530 M

تعداد خواب

3

برای فروش

6,820,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

برای فروش

1,750,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

3

ورودی

مشترک

برای فروش

14,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

3

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

190 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

حیاط

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

471 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

60 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای فروش

450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

254 M

تعداد خواب

5

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

2500 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

390 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

560 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

2

ورودی

از حیاط

برای فروش

11,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

4

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

7

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,328,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

پارکینگ

حیاط

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

453 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

125 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

211 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

حیاط

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

3

برای فروش

640,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

383 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود


@AmlakPaytakht2