نتایج جستجو

متراژ

24 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

58 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

14 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

48 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

712,500,000
جزئیات ملک

متراژ

343 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

25,687,500,000
جزئیات ملک

متراژ

43 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

637,500,000
جزئیات ملک

متراژ

97 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

17600 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3285 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

22 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

12,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6500 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

95 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,185,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

44 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,640,000,000
جزئیات ملک

متراژ

586 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

60,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

47 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

172 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

25 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,280
جزئیات ملک

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

635 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

330 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

6,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3500 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

50,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

21 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

17 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,038,000,000
جزئیات ملک

متراژ

17 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

60,000,000
جزئیات ملک

متراژ

63 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

750 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

3

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

45 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

14,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

650 M

نوع ملک

زیر زمین + مغازه

برای فروش

20,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

14 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

گاوداری

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

22 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,320,000,000
جزئیات ملک

متراژ

36 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

650 M

نوع ملک

مغازه+اداری

تعداد خواب

16

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

103 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

3,502,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8000 M

نوع ملک

دامداری

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

68 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2100 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

253 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

450 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

25 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

50 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

129 M

نوع ملک

آپارتمان

تعداد خواب

۲

پارکینگ

دارد

برای فروش

910,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

32 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

11,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

13 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

380,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

صنعتی

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2500 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

13 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

21 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

420,000,000
جزئیات ملک

متراژ

98 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,646,000,000
جزئیات ملک

متراژ

87 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

1,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

44 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

44 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

28 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

10,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20000 M

نوع ملک

کارخانه و معدن شن و ماسه

برای فروش

24,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

28 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

64 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

15 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

980 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

24 M

نوع ملک

انباری

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

46 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

281 M

نوع ملک

زیرزمین+مغازه

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2100 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

63 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

برای فروش

693,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

26 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5670 M

نوع ملک

تالار - رستوران

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

83 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

مغازه

پارکینگ

ندارد

برای فروش

5,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

53 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,280,000,000
جزئیات ملک

متراژ

24 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

15 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

44 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

برای فروش

685,000,000
جزئیات ملک

متراژ

40 M

نوع ملک

مغازه

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

63 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

630,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

سوله

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

580 M

نوع ملک

مغازه

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

37 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

11 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,040,000,000
جزئیات ملک

متراژ

63 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

برای فروش

13,500,000
جزئیات ملک

متراژ

29 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

114 M

نوع ملک

مسکونی

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,197,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

94 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

37 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

برای فروش

7,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

50,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,375,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود


@AmlakPaytakht2