نتایج جستجو

متراژ

136 M

نوع ملک

زیرزمین

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

جزئیات ملک

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

33,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

700 M

نوع ملک

سالن

تعداد خواب

7

پارکینگ

دارد

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

73 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

37 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

138 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

3,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

1,870,000,000
جزئیات ملک

متراژ

82 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

3,690,000,000
جزئیات ملک

متراژ

151 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2350 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

47 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8800 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

13,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2750 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

15,125,000,000
جزئیات ملک

متراژ

55 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

780,000,000
جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

37 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

76 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

48 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

700 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3920 M

نوع ملک

سالن

برای فروش

19,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

2,860,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

101 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

2,525,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

340 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

24,480,000,000
جزئیات ملک

متراژ

50 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

58 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

40467 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

70,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

65000 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

72000 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

285 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

23

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

29 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

326 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

1

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

2000 M

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

83 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

1,328,000,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

1

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

16 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

12 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

55,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

19 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

102 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

16 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

10 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

211 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

27,430,000,000
جزئیات ملک

متراژ

133 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,660,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2100 M

نوع ملک

دامداری

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

16 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

68 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,565,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

8 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

نوع ملک

سالن

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

7500 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

8,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

29 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,740,000,000
جزئیات ملک

متراژ

76 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

نوع ملک

انباری

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

نوع ملک

مغازه

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2400 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

6

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

19 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

220 M

نوع ملک

هتل

برای فروش

33,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,990,000,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

13,090,000,000
جزئیات ملک

متراژ

179 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

19,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200000 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

24,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

23000 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

380 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

64 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

550 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

134 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

101 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,525,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

4

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,990,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

96 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

7,680,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12000 M

نوع ملک

آموزشی

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

910,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,945,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

37,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

102 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

3,264,000,000
جزئیات ملک

متراژ

35 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

136 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

برای فروش

3,672,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,680,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,375,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

44 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

24 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,125,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1065 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

1

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

مغازه

برای فروش

7,250,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

مغازه

برای فروش

37,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1620 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4500 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

45,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

116 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1600 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1800 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

700 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1400 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

3

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

136 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

187 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

4,675,000,000
جزئیات ملک

متراژ

56 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

114 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

103 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

3,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

353 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

10,590,000,000
جزئیات ملک

متراژ

23000 M

نوع ملک

کارخانه

برای فروش

50,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

هتل

تعداد خواب

48

برای فروش

31,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

57 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,824,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3200 M

تعداد خواب

30

پارکینگ

دارد

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1250 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

16000 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

51000 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

200,000,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود


@AmlakPaytakht2