نتایج جستجو

متراژ

175 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,625,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

88 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

97 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

قرعه کشی

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

133 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

103 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,420,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,282,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,540,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

980,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

930,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,690,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,320,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,740,000,000
جزئیات ملک

متراژ

156 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

131 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,506,500,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,365,000,000
جزئیات ملک

متراژ

203 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

142 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,430,000,000
جزئیات ملک

متراژ

97 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,309,500,000
جزئیات ملک

متراژ

104 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

89 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,610,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

71 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,120,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,470,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,340,000,000
جزئیات ملک

متراژ

148 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,924,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,480,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,386,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,386,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,830,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

114 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

520 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

370 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

2

برای فروش

75,000,000
جزئیات ملک

متراژ

114 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

147 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

136 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,632,000,000
جزئیات ملک

متراژ

93 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,418,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,040,000,000
جزئیات ملک

متراژ

183 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,480,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,820,000,000
جزئیات ملک

متراژ

147 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

78 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

114 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,875,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

82 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,080,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,680,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,755,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

قرعه کشی

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,420,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,820,000,000
جزئیات ملک

متراژ

93 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,552,500,000
جزئیات ملک

متراژ

205 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,075,000,000
جزئیات ملک

متراژ

104 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,248,000,000
جزئیات ملک

متراژ

385 M

تعداد خواب

0

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

111 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

قرعه کشی

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

قرعه کشی

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

67 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

89 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

260 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

3,770,000,000
جزئیات ملک

متراژ

202 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

198 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,356,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,740,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,625,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4700 M

تعداد خواب

0

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

4,290,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,910,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

133 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

113 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

157 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

193 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,547,600,000
جزئیات ملک

متراژ

157 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

192 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

153 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

81 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,255,500,000
جزئیات ملک

متراژ

178 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,020,900,000
جزئیات ملک

متراژ

92 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,170,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,960,000,000
جزئیات ملک

متراژ

128 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

310 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,820,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,221,680,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

92 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

680,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,535,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

930,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

980
جزئیات ملک

متراژ

107 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

960,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود


@AmlakPaytakht2