نتایج جستجو

متراژ

86 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

640,000,000
جزئیات ملک

متراژ

225 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,472,500,000
جزئیات ملک

متراژ

83 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,620,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

198 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

163 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

117 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,968,500,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

5,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

176 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

9 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

3,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

153 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

156 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

235 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

205 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

4,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

87 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

مشاع

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

133 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

138 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,070,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,187,500,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

176 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

77 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

780,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

385 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

113 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

72 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

134 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,290,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

265 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

232 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

111 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,520,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

101 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

96 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,480,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

138 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

132 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

83 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

88 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

72 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,955,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

132 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

198 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

50 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

225 M

تعداد خواب

4

برای فروش

5,625,000,000
جزئیات ملک

متراژ

114 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

225 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

45,000,000,007
جزئیات ملک

متراژ

205 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,280,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

154 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

87 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

92 M

تعداد خواب

1

برای فروش

780,000,000
جزئیات ملک

متراژ

78 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

780,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

92 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

92 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

860,000,000
جزئیات ملک

متراژ

98 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

205 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,690,000,000
جزئیات ملک

متراژ

192 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,688,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

106 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,378,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,190,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

113 M

تعداد خواب

3

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

143 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

86 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

163 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,925,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

215 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

117 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

96 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

226 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

193 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

131 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,005,101,982
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

109 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,440,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

82 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,840,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود


@AmlakPaytakht2