نتایج جستجو

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
2,300,000
جزئیات ملک

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
400,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
100,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

30,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

30,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

70,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

45,000,000
1,200,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

45,000,000
1,200,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

130,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

30,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

160,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

17,000,000
1,800,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

90,000,000
2,200,000
جزئیات ملک

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

35,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

30,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

40,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

60,000,000
200,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

25,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

1

ورودی

پارکینگ

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

برای اجاره

25,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

30,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
1,800,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
1,400,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

300,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

120,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

260 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

300,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

تعداد خواب

3

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

88 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

60,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

ورودی

از حیاط / مشترک

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

40,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

2

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

200,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

350 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

برای اجاره

500,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

برای اجاره


200,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

۲

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

ورودی

آپارتمانی

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
400,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

2

ورودی

آپارتمانی

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
250,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

120,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
1,750,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
4,500,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

30,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

40,000,000
1,700,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

60,000,000
جزئیات ملک

متراژ

350 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

40,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

60,000,000
2,200,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
100,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
4,500,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

حیاط

برای اجاره

170,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

60,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

80,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

60,000,000
2,200,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

120,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

60,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

40,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

80,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

ورودی

دربست

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

80,000,000
700,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
1,200,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

70,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

130,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

3

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
1,100,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

40,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
4,200,000
جزئیات ملک

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

750 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

600,000,000
12,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

30,000,000
1,200,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

85,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

250,000,000
200,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

85,000,000
200,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

28,000,000
1,800,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

120,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

برای اجاره

200,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

180,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

120,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

200,000,000
100,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

340 M

تعداد خواب

6

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای اجاره

80,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

2

ورودی

از حیاط مشترک

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

40,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

20,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

70,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

1

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
1,200,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

0

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

80,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
4,200,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

60,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

120,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

290 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

120,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

40,000,000
1,800,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

60,000,000
2,200,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

70,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

70,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

30,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

برای اجاره

50,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

ورودی

مستقل

پارکینگ

دارد

برای اجاره

40,000,000
2,300,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای اجاره

170,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای اجاره

70,000,000
6,500,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
100,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

60,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

10,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود


@AmlakPaytakht2