نتایج جستجو

متراژ

150 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

40,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

نوع ملک

اپارتمان تجاری

تعداد خواب

3

برای اجاره

8,000,000
3,500
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

25,000,000
700,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

نوع ملک

اپارتمان تجاری

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

35,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

انبار

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

750 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

350,000,000
28,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

52 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای اجاره

50,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

60,000,000
6,300,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

نوع ملک

واحد تجاری

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,100,000
جزئیات ملک

متراژ

32 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

52 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

15,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
12,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

81 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

14 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

6,000,000
700,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

5,000,000
1,100,000
جزئیات ملک

متراژ

41 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

25,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
20,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
2,200,000
جزئیات ملک

متراژ

71 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

25,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

2

برای اجاره

80,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
20,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

1

برای اجاره

50,000,000
20,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

15 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

40,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای اجاره

100,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

15 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

60,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

200,000,000
25,000,000
جزئیات ملک

متراژ

21 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,300,000
جزئیات ملک

متراژ

480 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

200,000,000
25,000,000
جزئیات ملک

متراژ

450 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

1

برای اجاره

100,000,000
25,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

36 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,200,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

70,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

5,000,000
800,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

70,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
1,200,000
جزئیات ملک

متراژ

12 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
1,200,000
جزئیات ملک

متراژ

12 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

7,000,000
700,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

200,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

950 M

نوع ملک

کارگاه + مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره


40,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
4,500,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

5,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

25,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
13,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

انباری

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7000 M

نوع ملک

بلوک زنی

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

سالن

تعداد خواب

0

برای اجاره

1
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

850 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره


10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

سالن

تعداد خواب

0

برای اجاره

40,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
1,200,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

8

برای اجاره

30,000,000
25,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

5

برای اجاره

30,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

350 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

نوع ملک

انباری

تعداد خواب

0

برای اجاره

150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

سالن

تعداد خواب

0

برای اجاره

40,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

380 M

نوع ملک

مغازه + زیر زمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

200,000,000
30,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
8,500,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

4,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
4,200,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

150,000,000
27,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

5,000,000
800,000
جزئیات ملک

متراژ

36 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
4,700,000
جزئیات ملک

متراژ

55 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای اجاره

12,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

نوع ملک

انباری

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
2,200,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

نوع ملک

سالن

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

نوع ملک

سالن

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

انباری

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

20,000,000
2,400,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

120,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

250,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

45 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
4,500,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

65,000,000
7,500,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
25,000,000
جزئیات ملک

متراژ

270 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

150,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
8,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

200,000,000
30,000,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

300,000,000
30,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

60,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

300,000,000
30,000,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

200,000,000
25,000,000
جزئیات ملک

متراژ

50 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

20,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

150,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

1

برای اجاره

100,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

200,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

650 M

نوع ملک

مغازه+اداری

تعداد خواب

16

برای اجاره

50,000,000
25,000,000
جزئیات ملک

متراژ

40 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

650 M

نوع ملک

مغازه+ اداری

تعداد خواب

16

برای اجاره

50,000,000
25,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

80,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

2

برای اجاره

50,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

650 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

220,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

4

برای اجاره

100,000,000
20,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

15 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

16 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

45 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

32 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
5,500,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

7,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

8

پارکینگ

دارد

برای اجاره

جزئیات ملک

متراژ

32 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
4,500,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

۳

برای اجاره

25,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

450 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

3

برای اجاره

25,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

350 M

نوع ملک

سوله

برای اجاره

50,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

۲

برای اجاره

200,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

سوله

برای اجاره

150,000,000
40,000,000
جزئیات ملک

متراژ

650 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
12,000,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره


1,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود


@AmlakPaytakht2