نتایج جستجو

متراژ

300 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

1

برای اجاره

50,000,000
20,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

70,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

950 M

نوع ملک

کارگاه + مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

25,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7000 M

نوع ملک

بلوک زنی

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

سالن

تعداد خواب

0

برای اجاره

1
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

850 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره


10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

سالن

تعداد خواب

0

برای اجاره

40,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

380 M

نوع ملک

مغازه + زیر زمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

200,000,000
30,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

4,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
4,200,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

150,000,000
27,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

نوع ملک

انباری

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
2,200,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

نوع ملک

سالن

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

نوع ملک

سالن

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
25,000,000
جزئیات ملک

متراژ

270 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

150,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
8,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

200,000,000
30,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

300,000,000
30,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

80,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

4

برای اجاره

100,000,000
20,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

32 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
5,500,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

۳

برای اجاره

25,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

۲

برای اجاره

200,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

سوله

برای اجاره

150,000,000
40,000,000
جزئیات ملک

متراژ

650 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
12,000,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره


1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

60,000,000
8,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

2

برای اجاره

100,000,000
8,000,000
جزئیات ملک

متراژ

245 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

جزئیات ملک

متراژ

450 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

1

برای اجاره

20,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

صنعتی

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

30,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

280 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

۱

برای اجاره

20,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

650 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
12,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

450 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

3

برای اجاره

جزئیات ملک

متراژ

90 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
14,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
14,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

56 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

برای اجاره

200,000,000
200,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

500,000,000
60,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

4

برای اجاره

50,000,000
12,000,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
4,500,000
جزئیات ملک

متراژ

35 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

120,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

650 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

1

برای اجاره

50,000,000
12,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

2

برای اجاره

15,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

64 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

30,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

440 M

نوع ملک

صنعتی

تعداد خواب

۲

برای اجاره

50,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

2

برای اجاره

100,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

2

برای اجاره

20,000,000
6,500,000
جزئیات ملک

متراژ

55 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

150,000,000
30,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

80,000,000
12,000,000
جزئیات ملک

متراژ

700 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
8,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

5,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

11 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

60,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

24 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

50 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

45,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

80,000,000
12,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1400 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

11

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
65,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

200,000,000
25,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
8,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
8,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

20,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

1

برای اجاره

10,000,000
8,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

3

برای اجاره

200,000,000
20,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

1

برای اجاره

150,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

2

برای اجاره

50,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1800 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

2

برای اجاره

200,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

25 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

7,000,000
900,000
جزئیات ملک

متراژ

44 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

5,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

5200 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

6

برای اجاره

1,000,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

5,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

20,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

340 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
1,800,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
1,200,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

300,000,000
8,000,000
جزئیات ملک

متراژ

850 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

400,000,000
40,000,000
جزئیات ملک

متراژ

255 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

200,000,000
48,000,000
جزئیات ملک

متراژ

280 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5000 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

3

برای اجاره

400,000,000
55,000,000
جزئیات ملک

متراژ

22 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

7,000,000
700,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

30,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

700 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
12,000,000
جزئیات ملک

متراژ

25 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

7,000,000
900,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

نوع ملک

مغازه

برای اجاره

80,000,000
8,500,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
20,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3500 M

نوع ملک

دامداری

تعداد خواب

4

برای اجاره

80,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

700 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

نوع ملک

سالن

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

25,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

300,000,000
30,000,000
جزئیات ملک

متراژ

255 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
12,000,000
جزئیات ملک

متراژ

255 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
12,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

5

برای اجاره

400,000,000
30,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

60,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

50 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

50 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

150,000,000
12,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

1

برای اجاره

50,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

35 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

700 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

3

برای اجاره

150,000,000
22,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1600 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

1

برای اجاره

50,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

35,000,000
2,600,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

25,000,000
4,500,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

نوع ملک

-تجاری-اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

400,000,000
35,000,000
جزئیات ملک

متراژ

50 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

20,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

انباری

تعداد خواب

0

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

10,000,000
1,700,000
جزئیات ملک

متراژ

38 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

45 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

45,000,000
4,500,000
جزئیات ملک

متراژ

24 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

40,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

2

برای اجاره

100,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

انباری

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

سالن

تعداد خواب

1

برای اجاره

15,000,000
2,700,000
جزئیات ملک

متراژ

14 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

4

برای اجاره

150,000,000
20,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1800 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

4

برای اجاره

150,000,000
48,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

70,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5000 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

1

برای اجاره

جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود


@AmlakPaytakht2