نتایج جستجو

متراژ

175 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

150,000,000
700,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

120,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

210,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

350,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

200,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

300,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

350,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

70,000,000
2,550,000
جزئیات ملک

متراژ

92 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

192 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

150,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

180,000,000
2,200,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

126 M

تعداد خواب

۲

پارکینگ

دارد

برای اجاره

3,000,000
50,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

2

برای اجاره

200,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

182 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

350,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

110,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
4,500,000
جزئیات ملک

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
3,600,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
200,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

75,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

185,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

250,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

در حیاط

برای اجاره

70,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

182 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

111 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

90,000,000
4,500,000
جزئیات ملک

متراژ

146 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
200,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

۲

پارکینگ

دارد

برای اجاره

2,000,000
150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

111 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

90,000,000
4,500,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

حیاط

برای اجاره

150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای اجاره

30,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

300,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

93 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

90,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

111 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

70,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

80,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
5,500,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

40,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

500,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

55,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

114 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

60,000,000
2,300,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

182 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

250,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

برای اجاره

70,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

۳

پارکینگ

دارد

برای اجاره

500,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

۲

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

47 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

20,000,000
1,400,000
جزئیات ملک

متراژ

86 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

90,000,000
4,500,000
جزئیات ملک

متراژ

126 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

200,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

137 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

برای اجاره

90,000,000
1,700,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

160,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

35,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

70,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

163 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

126 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

20,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

25,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

114 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
3,800,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

500,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای اجاره

60,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

92 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

200,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
4,500,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

220,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

220,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

163 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

92 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
4,500,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

150,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

200,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

20,000,000
1,250,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

200,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

300,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
4,500,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
3,200,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

تعداد خواب

3

برای اجاره

200,000,000
7,500,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

80,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

150,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
3,200,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

370,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
2,400,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

220,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

200,000,000
3,800,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

150,000,000
100,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

25,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود


@AmlakPaytakht2