نتایج جستجو

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

60,000,000
1,400,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
200,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

برای اجاره

150,000,000
100,000
جزئیات ملک

متراژ

103 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
50,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

تعداد خواب

3

برای اجاره

200,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

200,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

150,000,000
700,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
100,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
10,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

210,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

210,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

350,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

90,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

200,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

15,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

مشاع

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

15,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

148 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

150,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
2,800,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

60,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

30,000,000
1,300,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

40,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

350,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

350,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

40,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

200,000,000
10,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

70,000,000
2,200,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

70,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

۲

پارکینگ

دارد

برای اجاره

70,000,000
2,550,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

500,000,000
10,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

40,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

70,000,000
2,550,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

130,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

92 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

برای اجاره

50,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

192 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

150,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

برای اجاره

40,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

160,000,000
400,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

تعداد خواب

18

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
20,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

130,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
800,000
جزئیات ملک

متراژ

132 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

اختصاصی

برای اجاره

180,000,000
2,200,000
جزئیات ملک

متراژ

88 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

92 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

70,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

70,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

64 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

30,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

20,000,000
1,600,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

110,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

130,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

80,000,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

60,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

120,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
3,200,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

45,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

93,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

120,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

180,000,000
2,200,000
جزئیات ملک

متراژ

198 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

400,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
3,200,000
جزئیات ملک

متراژ

64 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

30,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

104 M

تعداد خواب

۲

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

64 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
1,300,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

20,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

60,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

200,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

400,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
3,200,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

200,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای اجاره

35,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

180,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

حیاط

برای اجاره

50,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

70,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

25,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

160,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

حیاط

برای اجاره

115,000,000
جزئیات ملک

متراژ

256 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

150,000,000
100,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

400,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
8,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

حیاط

برای اجاره

220,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

300,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

80,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
1,400,000
جزئیات ملک

متراژ

72 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

30,000,000
2,600,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای اجاره

220,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

60,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

برای اجاره

100,000,000
3,200,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

برای اجاره

400,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

275 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای اجاره

500,000,000
8,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
1,200,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

80,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

55,000,000
3,800,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
400,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
1,200,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

30,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

200,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

65,000,000
1,800,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

80,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
100,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

300,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

60,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود


@AmlakPaytakht2